Home > News > กิจกรรม จัดอันดับประจำวันที่ 21 - 30 พฤศ ...

กิจกรรม จัดอันดับประจำวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2565 นี้

By Hiroko

กิจกรรม จัดอันดับประจำวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2565 นี้

กิจกรรม จัดอันดับ

ทำคะแนนอันดับสะสม
ระยะเวลากิจกรรมเริ่ม 21 พฤศจิกายน 2565

แข่งขันสะสมคะแนน เพื่อคัดเลือกอันดับพร้อมรับรางวัลดังต่อไปนี้

Ranking ของรางวัล
อันดับ 1 รูบี้x250 ,  อาหารx250,000 ,  ไม้x250,000 ,  แร่เหล็กx25,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx3
อันดับ 2 รูบี้x150 ,  อาหารx150,000 ,  ไม้x150,000 ,  แร่เหล็กx15,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx2
อันดับ 3 รูบี้x100 ,  อาหารx100,000 ,  ไม้x100,000 ,  แร่เหล็กx10,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 4~10 อาหารx50,000 ,  ไม้x50,000 ,  แร่เหล็กx5,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 11~30 อาหารx45,000 ,  ไม้x45,000 ,  แร่เหล็กx4,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 31~50 อาหารx40,000 ,  ไม้x40,000 ,  แร่เหล็กx4,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 51~100 อาหารx35,000 ,  ไม้x35,000 ,  แร่เหล็กx3,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 101~200 อาหารx30,000 ,  ไม้x30,000 ,  แร่เหล็กx3,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 201~500 อาหารx25,000 ,  ไม้x25,000 ,  แร่เหล็กx2,500 

 

การท้าทายการล่ามอนสเตอร์
ระยะเวลากิจกรรมเริ่ม 22 - 24 พฤศจิกายน 2565

แข่งขันสะสมคะแนนจากการล่ามอนสเตอร์ เพื่อคัดเลือกอันดับพร้อมรับรางวัลดังต่อไปนี้

 

Ranking ของรางวัล
อันดับ 1 รูบี้x250 ,  อาหารx250,000 ,  ไม้x250,000 ,  แร่เหล็กx25,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx3
อันดับ 2 รูบี้x150 ,  อาหารx150,000 ,  ไม้x150,000 ,  แร่เหล็กx15,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx2
อันดับ 3 รูบี้x100 ,  อาหารx100,000 ,  ไม้x100,000 ,  แร่เหล็กx10,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 4~10 อาหารx50,000 ,  ไม้x50,000 ,  แร่เหล็กx5,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 11~30 อาหารx45,000 ,  ไม้x45,000 ,  แร่เหล็กx4,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 31~50 อาหารx40,000 ,  ไม้x40,000 ,  แร่เหล็กx4,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 51~100 อาหารx35,000 ,  ไม้x35,000 ,  แร่เหล็กx3,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 101~200 อาหารx30,000 ,  ไม้x30,000 ,  แร่เหล็กx3,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 201~500 อาหารx25,000 ,  ไม้x25,000 ,  แร่เหล็กx2,500 

 

การท้าทายต่อสู้
ระยะเวลากิจกรรมเริ่ม 25 - 26 ตุลาคม 2565

แข่งขันสะสมคะแนนจากศึกการต่อสู้ เพื่อคัดเลือกอันดับพร้อมรับรางวัลดังต่อไปนี้

Ranking ของรางวัล
อันดับ 1 รูบี้x250 ,  อาหารx250,000 ,  ไม้x250,000 ,  แร่เหล็กx25,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx3
อันดับ 2 รูบี้x150 ,  อาหารx150,000 ,  ไม้x150,000 ,  แร่เหล็กx15,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx2
อันดับ 3 รูบี้x100 ,  อาหารx100,000 ,  ไม้x100,000 ,  แร่เหล็กx10,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 4~10 อาหารx50,000 ,  ไม้x50,000 ,  แร่เหล็กx5,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 11~30 อาหารx45,000 ,  ไม้x45,000 ,  แร่เหล็กx4,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 31~50 อาหารx40,000 ,  ไม้x40,000 ,  แร่เหล็กx4,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 51~100 อาหารx35,000 ,  ไม้x35,000 ,  แร่เหล็กx3,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 101~200 อาหารx30,000 ,  ไม้x30,000 ,  แร่เหล็กx3,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 201~500 อาหารx25,000 ,  ไม้x25,000 ,  แร่เหล็กx2,500 

 

การท้าทายความเร็วก่อสร้าง
ระยะเวลากิจกรรมเริ่ม 27 - 28 พฤศจิกายน 2565

แข่งขันสะสมคะแนนจากการก่อสร้าง เพื่อคัดเลือกอันดับพร้อมรับรางวัลดังต่อไปนี้

 

Ranking ของรางวัล
อันดับ 1 รูบี้x250 ,  อาหารx250,000 ,  ไม้x250,000 ,  แร่เหล็กx25,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx3
อันดับ 2 รูบี้x150 ,  อาหารx150,000 ,  ไม้x150,000 ,  แร่เหล็กx15,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx2
อันดับ 3 รูบี้x100 ,  อาหารx100,000 ,  ไม้x100,000 ,  แร่เหล็กx10,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 4~10 อาหารx50,000 ,  ไม้x50,000 ,  แร่เหล็กx5,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 11~30 อาหารx45,000 ,  ไม้x45,000 ,  แร่เหล็กx4,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 31~50 อาหารx40,000 ,  ไม้x40,000 ,  แร่เหล็กx4,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 51~100 อาหารx35,000 ,  ไม้x35,000 ,  แร่เหล็กx3,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 101~200 อาหารx30,000 ,  ไม้x30,000 ,  แร่เหล็กx3,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 201~500 อาหารx25,000 ,  ไม้x25,000 ,  แร่เหล็กx2,500 

 

การท้าทายการฝึกทหาร
ระยะเวลากิจกรรมเริ่ม 22 - 24 พฤศจิกายน 2565

แข่งขันสะสมคะแนนจากการฝึกทหาร เพื่อคัดเลือกอันดับพร้อมรับรางวัลดังต่อไปนี้

 

Ranking ของรางวัล
อันดับ 1 รูบี้x250 ,  อาหารx250,000 ,  ไม้x250,000 ,  แร่เหล็กx25,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx3
อันดับ 2 รูบี้x150 ,  อาหารx150,000 ,  ไม้x150,000 ,  แร่เหล็กx15,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx2
อันดับ 3 รูบี้x100 ,  อาหารx100,000 ,  ไม้x100,000 ,  แร่เหล็กx10,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 4~10 อาหารx50,000 ,  ไม้x50,000 ,  แร่เหล็กx5,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 11~30 อาหารx45,000 ,  ไม้x45,000 ,  แร่เหล็กx4,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 31~50 อาหารx40,000 ,  ไม้x40,000 ,  แร่เหล็กx4,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 51~100 อาหารx35,000 ,  ไม้x35,000 ,  แร่เหล็กx3,500 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 101~200 อาหารx30,000 ,  ไม้x30,000 ,  แร่เหล็กx3,000 , พรเร่งเวลา 1 ชั่วโมงx1
อันดับ 201~500 อาหารx25,000 ,  ไม้x25,000 ,  แร่เหล็กx2,500 
3