Home > News > ทรัพยากร (Item) ภายในเกม ...

ทรัพยากร (Item) ภายในเกม

By Hiroko

ทรัพยากร (Item) ภายในเกม

ทรัพยากร

ไอเทมที่จำเป็นต่อการสร้างสิ่งก่อสร้างและกองทัพทหารชนิดต่างๆ ภายในเกม Warrior of Gods โดยในเกมจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันดังนี้

ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จากสิ่งก่อสร้าง โรงไม้ กาชาปอง การทำภารกิจต่างๆ ใช้เป็นทรัพยากรหลักในการสร้างและอัปเกรด สิ่งก่อสร้าง กองทหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

 

ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จากสิ่งก่อสร้าง เหมืองแร่ การซื้อพื้นที่ กาชาปอง การทำภารกิจต่างๆ ใช้เป็นทรัพยากรหลักในการสร้างและอัปเกรด สิ่งก่อสร้าง กองทหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ


ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จากสิ่งก่อสร้าง เหมืองแร่ การซื้อพื้นที่ กาชาปอง การทำภารกิจต่างๆ ใช้เป็นทรัพยากรหลักในการสร้างและอัปเกรด สิ่งก่อสร้าง กองทหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

 

ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จากสิ่งก่อสร้าง โรงนา กาชาปอง การทำภารกิจต่างๆ ใช้เป็นทรัพยากรหลักในการสร้างและอัปเกรด สิ่งก่อสร้าง กองทหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ


ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จากการกิจกรรม ร้านค้า และการทำภารกิจต่างๆ ใช้เป็นทรัพยากรหลักในการฟื้นฟูสตามิน่า

 

ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จาก กาชาปอง การทำภารกิจต่างๆ ใช้เป็นทรัพยากรในการซื้อสินค้าต่างๆ ในเกม รวมถึงใช้ในการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างด้วย

 

ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จากการเติมเงิน การทำภารกิจต่างๆ ใช้เป็นทรัพยากรหลักในการเร่งเวลาของการสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงการใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสุ่มกาชาปองด้วย

 

ไอเทม รายละเอียด
สามารถหาได้จากเติมเงิน เป็นไอเทมที่เสมือนโบนัสจากการเติมรูบี้ นับเป็นค่าเงินอีกรูปแบบ สามารถใช้กับร้านค้าลับเพื่อซื้อไอเทมที่จะไม่มีขายในเวลาปกติได้

 

193